Plan nauczania

Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym:

1. liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż:

   • 30 godzin w zakresie kategorii A, A1, B, B1, T prawa jazdy lub pozwolenia - w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
   • 20 godzin w zakresie kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E;

2. liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:

   • 15 - przy kategorii B+E,
   • 20 - przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
   • 25 - przy kategorii C+E lub D+E,
   • 30 - przy kategorii B, B1, C, D1 lub pozwoleniu z zastrzeżeniem pkt 4,
   • 60 - przy kategorii D;

3. wymogi, o których mowa nie dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, B, C lub D, jeżeli posiadają prawo jazdy odpowiednio kategorii A1, B1, C1 lub D1 albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii A1, B1, C1 lub D1.

Instruktor dokonuje podziału godzin zajęć oraz ustala ich zakres tematyczny odpowiednio do stwierdzonego u osoby poziomu wiedzy i umiejętności, jej predyspozycji, łatwości przyswajania poszczególnych zagadnień itp.

Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym:

1. mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych;

2. muszą uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej
prędkości poruszania się powyżej 70 km/h o łącznym czasie nie krótszym niż:

   • 3 godziny, przy kategorii A1, A lub B1,
   • 4 godziny, przy kategorii B, C1, C, T, B+E, C1+E lub D1+E,
   • 10 godzin, przy kategorii D1, C+E oraz D+E,
   • 20 godzin, przy kategorii D;

3. powinny być prowadzone łącznie na odcinku nie mniejszym niż 50 km (z wyjątkiem kategorii T) w czasie jednych zajęć, jeżeli dotyczą jazdy, o której mowa w pkt 2;

4. powinny uwzględniać co najmniej 2 godziny jazdy w ruchu drogowym w okresie od zmierzchu do świtu dla wszystkich kategorii prawa jazdy - nie dotyczy osób w stosunku do których lekarz wprowadził ograniczenie możliwości prowadzenia pojazdu w okresie od zmierzchu do świtu.

Po zakończonym szkoleniu podstawowym lub dodatkowym, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na kursie dla kandydatów na kierowców.

Liczbę godzin zajęć dla każdej osoby podlegającej szkoleniu dodatkowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym nie może być na mniejsza niż:

   • 10 godzin szkolenia teoretycznego, jeżeli osoba podlegająca szkoleniu dodatkowemu trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego;
   • 5 godzin szkolenia praktycznego, jeżeli trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z części praktycznej egzaminu państwowego.

Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom.